Моринський НВК ім. Т.Г.Шевченка


МЕТОДИЧНА РОБОТА
 

Тематика  засідань  методичних       рад на 2017 – 2018 н. р. 

 

Вересень

1.Про підсумки  методичної  роботи  за2016 – 2017 н. р. та  завдання  на  2017 – 2018 н. р.

2. Розгляд  рекомендацій  серпневих  районних методоб’єднань  учителів  на  2017 – 2018 н. р.

3. Технологія  підготовки  до  шкільних  та  районних  предметних  олімпіад, участь  школярів у конкурсах  та  МАН.( Наказ  Управління  освіти  і  науки № 195  від  11. 08.2017)

4. Затвердження  програм  факультативних  курсів  та  курсів  за вибором  варіативної  складової  навчального  плану  Моринського  НВК  ім. Т. Шевченка на  2017 – 2018  н. р.

5. Огляд  нормативних  та  директивних  документів.(Лист  МОНУ  від 09. 08. 2017 №1/9 – 436).

6. Модель «Школа  сільського  господаря»  як  стратегічний  напрям  розвитку  навчального  закладу в  сільській  місцевості. (Про  специфіку  інноваційної  діяльності  Моринського  НВК  ім. Т. Шевченка).

 

 

Листопад

1.Про  хід  атестації педагогічних  працівників. Опрацювання  Положення  про  атестацію.

2. Про  особливості  проведення  ЗНО  у  2018  році.

3.Виступ  керівника  МО  учителів  природничо –математичного  циклу з  питання  «Гуманістичні  погляди  В. О. Сухомлинського» (Доповідач  Гонда  О. М.)

4.Про  підготовку  проведення  учителями  предметних  тижнів (З  досвіду  роботи  за  результатами  минулих  років: заступник директора  з  ВР  Педан О. В.)

5.Підбиття  підсумків  курсової  підготовки  за  2017 рік.

 

 

Лютий

1.Виступ  керівника  МО  учителів – філологів  Романенко  Н. В. на тему «Тарас  Шевченко  про  освіту  та  виховання» (Доповідач  Романенко  Н. В.)

2.Про  хід  проведення  дослідно -  експериментальної  роботи  у  Моринському  НВК  ім. Т. Шевченка  у  рамках  цільової  програми  «Інноваційні  школи  Черкащини» (Доповідач  Щербатюк Л. А.)

3.Психологічний  тренінг  для  учителів «Психологічна  готовність  учителів  до  інноваційних  перетворень» (Психолог Аркуша Л. О.)

 

 

Квітень

1.Розгляд  та  обговорення  Національної  Концепції  розвитку  освіти (новий  Державний  стандарт  початкової  школи – 2018 рік) (Доповідач  Відоменко Н. А.)

2.Про  рівень  базової  підготовки  учнів  4. 9, 11  класів. Про  підготовку  до  проведення  ДПА  у  2018  році.

3. Огляд  нормативних, директивних  документів.

4.Психологічний тренінг «Формування  позитивного  психологічного клімату в педагогічному  колективі» (Психолог аркуша  Л. О.)

 


 

Презентація методичної роботи школи   ЗВАНТАЖИТИ

=======================================================

Т. М. Шульга, заступник  директора

з  навчально – виховної  роботи 

Моринського  НВК  « Дошкільний  навчальний  заклад –

загальноосвітня  школа  І -  ІІІ  ступенів»

  імені  Тараса  Григоровича  Шевченка

 Звенигородської  районної  ради

Черкаської  області

=======================================================

ІННОВАТИКА  В  ОСВІТНІЙ  ДІЯЛЬНОСТІ  МОРИНСЬКОГО  НВК

Стаття  знайомить  з  особливостями  інноваційних  підходів  освітньої  діяльності  Моринського  НВК,  розкриває  інноваційну  сутність  методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами,  розвиток  професійної майстерності,  ініціативи  та  творчості.

Школа  розвивається  та  змінюється.  На  її   розвиток  впливають  демографічні  та  етнічні  чинники,  оновлення  філософії  й  парадигми  освіти,  освітніх  технологій,  інтеграція  України  в  європейський  освітній   простір,  розробка  нових  концепцій  змісту  та  структури  навчання.

   В  умовах  розбудови  сільської  школи  важливим  є  збереження  досягнутого  й  збагачення  навчально -  виховного  процесу  новими  методами  викладання,  формами  організації  навчально -  виховного  процесу,  інноваційними  технологіями.  Інструментом  створення  якісно  нової  освіти  є  інноваційна  діяльність.

  Інноватика  освітньої  діяльності  характеризується  пошуком  нових  вдосконалених  концепцій,  принципів,  підходів  до  освіти,  суттєвою  заміною  в  змісті,  формах  і  методах  навчання,  виховання,  управління  навчально -  виховним  процесом.  Реалізація  інноватики  в  освітній  діяльності  можлива  за  умов  готовності  педагогів  до  здійснення  новітніх  змін,  розширення  кола  їх  компетентностей  у  здійсненні  їх  інноваційної  діяльності.  Упровадження  інноваційних  підходів  в  освітній  процес  спрямоване  на  розвиток  здатності  орієнтуватись  у  нових  умовах,  адаптуватися  до  нових  вимог.  В  освітньому  процесі  такий  підхід  є  найактуальнішим [ 4, с. 8].  Ми  переходимо  до  системи  стимулювання  самостійної  пізнавальної  діяльності,  створення  умов  для  особистісного  зростання  як  учнів,  так  і  педагогів.

Пріоритетні  напрями  роботи  нашого  НВК:

розвиток  та  упровадження  сучасних  інформаційних  технологій  навчання;

оновлення  змісту  навчання  та  виховання;

упровадження  нових  підходів  до  управління  навчально – виховним  процесом  на  основі  гуманізації  та  демократизації;

постійне  вдосконалення  педагогічної  майстерності,  підвищення  професійної  компетентності  вчителів;

формування  постійної  потреби  в  успішній  діяльності.

  Суттєвими  ознаками  інноватики  в  освітній  діяльності  НВК  є  навчання  і  виховання  особистості  учня  на  засадах  індивідуалізації,  створення  умов  для  його  саморозвитку  та  самонавчання,  осмислення  та  визначення  своїх  можливостей і  життєвих  цілей.  Отже,  суть  інноваційної  діяльності  Моринського  НВК  полягає  в  розвитку  здібностей  і  талантів  учнів,  сприянні  збереженню  їх  фізичного,  інтелектуального,  морального  та  психічного  здоров’я,  цілі  спрямовані  на  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти  в  умовах  активного  застосування  освітніх  інновацій.

  Грунтовний  аналіз  дав  змогу  виділити компоненти,  які  належать  до  інноваційних  змін  в НВК.  Ці  зміни  стосуються:

модернізації  управління  школою;

оновлення  змісту  освіти;

удосконалення  методів  навчання;

запровадження  сучасних  технологій;

розвитку  матеріальної  бази.

Усвідомивши  необхідність  запровадження  інноваційної  діяльності,  адміністрація  НВК  приділила  значну  увагу  вивченню  нормативно -  правової  бази  з  цього  питання:  Закону  України  « Про  освіту»,  « Про  загальну  середню  освіту»,  « Про  наукову  і  науково -  технічну  діяльність».  В  окремих  державних  документах  наголошено  на  важливості  організації  інноваційної  діяльності  та  визначено  перспективи.  Отже,  держава  визнає  за  школою  право  на  пошуки  нових,  нетрадиційних  підходів  до  організації  шкільного  життя,  конкурентноспроможність  інноваційних  освітніх  закладів  на  ринку  освітніх  послуг  країни. [1, с.2]

  Виходячи  зі  стратегічної  ідеї  нашого  навчального  закладу,  ми  прагнемо  до  змін:

підвищення  професійної  майстерності  педагогів,  підготовка  їх  до   здійснення  інноваційної  діяльності;

оснащеність  освітнього  процесу  та  процесу  управління  школою,  інформатизація  та  оновлення.

  Серед  дієвих  форм  підвищення  кваліфікації  вчителів  значне  місце  посідає  методична  робота  в  НВК,  спрямована  на  виконання  таких  завдань:

підвищення  педагогічної  майстерності  через  систему  науково -  практичних  семінарів;

упровадження  інноваційних  освітніх  технологій  у  навчально -  виховний  процес  школи;

оволодіння  вчителями  комплексними  методиками  моніторингу  продуктивності  пізнавальної  діяльності  учнів;

удосконалення  навичок  самоосвітньої  діяльності.

  Результативними  в  роботі  з  розвитку  педагогічної  творчості  є  нетрадиційні  форми  методичної  роботи,  які  сприяють  розвитку  творчого  педагогічного  мислення,  активізують  творчий  потенціал  вчителя.  Це  і   «Методичний  калейдоскоп»  ( нетрадиційна  форма  методичної  роботи  з  педкадрами,  спрямована  на  формування  творчої  активності,  розвиток  ініціативи  та  загально педагогічних  здібностей) [5, с.47],  і  « Навчально -  методична  мозаїка  « На  порядку  денному -  внутрішкільний  контроль»  (нестандартна  форма  навчально -  методичної  роботи  із  заступниками  директорів  з  НВР,  спрямована  на  удосконалення  та  ефективність внутрішкільного  контролю  в  школі,  поглиблення  знань  про  значущість  внутрішкільного  контролю  в  навчальному  закладі  та  розвиток  практичних  навичок  та  умінь  щодо  реалізації  контролю),  семінар -  тренінг  для  класних  керівників  « Роль  особистості  класного  керівника  у  формуванні  творчого  працездатного учнівського  колективу» (  інноваційна  форма  методичної  роботи  з  класними  керівниками,  спрямована  на  розвиток  майстерності  класного,  підвищення  рівня  комунікативності,  психологічної  рівноваги  при  роботі  з  дітьми),  педагогічні  читання  тощо [3, с. 30].

  Упродовж  декількох  років  інноваційна  освітня  діяльність  НВК  будується  та  проводиться  із  залученням  моніторингових  досліджень -  систематичної аналітико -  діагностичної  діяльності [2, с.8].   Методична  служба  НВК  будує  свою  роботу  на  основі  даних  про  реальний  рівень  професійної  підготовки  фахівців,  одержаних  в  ході  анкетування  вчителів,  внутрішкільного  контролю,  оцінки  й  атестації  кадрів.

  У  колективі  була  проведена  клопітка  робота  щодо  впровадження  інноватики  в  освітню  діяльність  закладу.   Як  результат  вище  сказаного -  маємо  підвищення  якості  знань  учнів  НВК,  їх  особистих  досягнень  у  навчанні:  щорічні  перемоги  у  Всеукраїнському  математичному  конкурсі  « Кенгуру»,  Міжнародному  фізичному  конкурсі  « Левеня»,  конкурсі  знавців  рідної  мови  ім.. Яцика  та  Всеукраїнському  конкурсі  учнівської  та  студентської  молоді  ім.. Т. Шевченка,  районних  предметних  олімпіадах  з  української  мови  та  літератури,  математики,  біології,  участь  у  МАН.

У  закладі  здійснюється  психологічний  супровід  інноваційної  діяльності

( психодіагностика,  психопрофілактика,  психологічне  навчання  вчителів,  моніторинг  комфортності  учнів  в  умовах  інноваційного  процесу).

Результатами  проведених  заходів,  роботи  методоб’єднань  є  розроблені  навчально -  методичні  буклети,  посібники,  презентації,  мультимедійні  комплекси.

Досвідом  НВК  щодо  впровадження  інноватики  в  освітню  діяльність  цікавляться  інші  заклади  освіти.  Так  на  базі  нашого  НВК  щорічно  проходять  семінари -  практикуми ,  консиліуми,  педагогічні  читання,  на  яких  розкривається  суть  і  значеннєвість  інноваційної  діяльності колективу.

  З  метою  забезпечення  ефективності  інноваційної  діяльності  прагнемо  використовувати  програмно -  цільовий  підхід,  що  встановлює  баланс  між  прогнозованими  результатами  та  кадрами,  наявними  ресурсами.  У  пошуках  ідей,  нових  технологій,  під  час  їх  реалізації  зростає  рівень  компетентності  та  професіоналізму  педагогів.  Упродовж  роботи  в  інноваційному  режимі  зростає  статус  школи.  Акцент  інновацій  перенесено  з  організації  навчального  процесу  на  зміни  змісту,  характеру,  технології  навчання.  Управління  інноваційними  процесами  реалізується  через  особистісно -  орієнтований  напрямок,  який  базується  на  засадах:

поваги  керівника  до  вчителя,  довіра  до  нього;

координації  процесів  спілкування;

об’єднання  волі  і  бажання  вчителів  НВК  в  єдину  колективну  педагогічну  волю.

  Педагогічні  працівники  нашого  НВК -  ініціатори  власних  ідей,  мобілізатори  високих  досягнень  у  вибраному  нами  напрямку  роботи.

  Отже,  інноватика  в  освітній  діяльності -  це  комплексна  реалізація  застосованих  нововведень,  які  допомагають  перевести  систему  шкільної  освіти  з  режиму  функціонування  в  режим  розвитку,  створити  умови  для  особистісного  зростання  як  учнів,  так  і  педагогів.

Література:

1.     А. Дубинська. Сутність  та  актуальність  інноваційних  педагогічних  технологій./ А. Дубинська//  Завучу,  Усе  для  роботи. – 2010. - № 4.- С.

2.     І. Залізко. Розкриваємо  педагогічну  творчість./ І. Залізко//  Завучу.  Усе  для  роботи. – 2010.- № 9.- С.8

3.     Л.  Пістрюга.  Нестандартні  форми  методичної  роботи./  Л. Пістрюга// Завучу.  Усе  для  роботи.-  2010. - № 15-16.- С.30

4.     Т. Федорова.  Модель  навчально -  виховного  комплексу./ Т. Федорова//  Завучу.  Усе  для  роботи.-  2010.-  № 1.- С.8

5.     Т. Шульга.  Методичний  калейдоскоп./  Т.  Шульга//  Завучу.  Усе  для  роботи. -  2010.-  № 11- 12.-  С.47

===================================================================

Стаття

"Інноваційні форми методичної роботи"        ЗВАНТАЖИТИ

=================================================================

Методичний   калейдоскоп

Нетрадиційна  форма  методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами,  спрямована  на  формування  творчої  активності,  розвиток  ініціативи  та  загально педагогічних  здібностей,  становлення  педмайстерності  та  узагальнення  педагогічного  досвіду  учителів.

 

 Відкриття  калейдоскопу:

 

Заступник  директора  з  НВР ( ведучий) :

 

-  Шановні  колеги!  Сьогодні  ми  зібралися  на  чергове  засідання  методичної  ради  школи,  яке  проведемо  у  формі  методичного  калейдоскопу.  Це  комплексний  метод  нестандартної  форми  методичної  роботи,  який  допоможе  забезпечити  Вас  знаннями  нових  освітніх  методик,  активізувати  Ваш  творчий  потенціал,  удосконалити  професійну  майстерність.

 

ХІД  МЕТОДИЧНОГО  КАЛЕЙДОСКОПУ:

Педагогічний  колектив  об’єднаний  у  групи:

-         методоб’єднання  вчителів  української  мови  та  літератури;

-         методоб’єднання  вчителів  суспільно – гуманітарних  дисциплін;

-         методоб’єднання  вчителів  природничо – математичних  дисциплін;

-         методоб’єднання  вчителів  початкових  класів;

-         методоб’єднання  класних  керівників

 

 

Правила  роботи  в  групах:

 

-         уміти  уважно  слухати  один  одного;

-         давати  можливість  повністю  висловитись;

-         уникати  надто  бурхливої  реакції;

-         бути  впевненим  у  собі;

-        зберігати  душевний  спокій;

-         погоджуватись  із  правом  інших  на  захист  власної  думки;

-         цінувати  здобутки  інших.

 

І.  «  Розумовий  штурм  « Я  так  думаю»

Мета:  активізувати  педагогічний  інтелект  учасників    методичного  калейдоскопу,  мотивувати  їх  на  пошук  інформації  шляхом  вільного  висловлювання.

 

Хід  вправи:  -  запишіть  слово  «самоосвіта»  і  дайте  обґрунтоване  його  визначення;

 

-         подумайте  і  висловіть  думку:  «  Коли  найкраще  можна  визначити      рівень  самоосвітньої  діяльності  педагога?»

 

-         яким  має  бути  компетентний  учитель?  Ваші  судження.

Час  на  роздуми  -  2  хвилини.

ІІ. « Салон  педмайстерності»

Мета:  розширити  обізнаність учителів  про  принципи  педагогічної  майстерності,  активізувати  їх  творчий  потенціал.

 

Хід  вправи:  кожній  групі  учасників  калейдоскопу    пропонується  проблемне  питання  у  вигляді  «  незакінченого  речення».  Треба  продовжити  думку,  висловлюючи  власне  розуміння  даної  проблеми.  Час  на обговорення -  3  хвилини.

 

Питання:  1  група:  Культура  педагогічної  праці   учителя -  це….

                  2  група: Творчі  педагоги  досягли  навчання  без  примусу.  Я   думаю,  що……

                  3  група:  Сучасний  і  ефективний  урок -  це….

                  4  група:  Урок  майбутнього -  це….

                  5  група:  Аспекти  новаторської  педагогіки -  це……

ІІІ.  Тест -  гра  « Пізнайко»

Мета:  допомогти  педагогам  пізнати  власні  загально педагогічні  здібності,  сприяти  узагальненню  знань  різних  методик.

 

Хід  вправи -  гри:  кожному  учаснику  подано  аркуш  із  запропонованим  тестом -  грою  « Пізнайко»,  на  якому  у  відповідному  пункті  « так»,  « частково»  чи  «ні»  треба  зробити  помітку  про  безумовну  чи  часткову  присутність  або  повну  відсутність  у  практиці  роботи  вчителя  запропонованих  положень.

    ОСНОВНІ    КРИТЕРІЇ    УРОКУ

ТАК

ЧАСТКОВО

НІ

1. Готуючись  до  уроку, старанно продумую його мету-освітню, розвивальну та виховну.

 

 

 

2. У своїй роботі застосовую різноманітні сучасні методи навчання ( лекції, семінари,заліки,конференції)

 

 

 

3. Можу зацікавити учнів, захопити їх, примусити співпереживати, радіти і сумувати.

 

 

 

4. Встановлюю і підтримую  зворотній  зв’язок.

 

 

 

5. Здійснюю зв’язок навчального матеріалу з практикою життя.

 

 

 

6. Розвиваю навички самоконтролю, уміння  об’єктивно оцінювати свою  відповідь, відповіді товаришів.

 

 

 

7. Використовую педагогічні інновації.

 

 

 

8. Маю власні педагогічні знахідки.

 

 

 

9. Раціонально використовую час уроку.

 

 

 

10. У мене є на уроці помічники, лаборант.

 

 

 

11. Використовую на уроці ТЗН.

 

 

 

12. Учні беруть участь у плануванні уроку, їхня думка враховується під час організації навчання.

 

 

 

13. Домашні завдання задаються і коментуються.

 

 

 

14. Пильную  за санітарно – гігієнічними вимогами на уроці ( чистота, готовність робочих місць).

 

 

 

15. Об’єктивно оцінюю учнів.

 

 

 

16. Задоволений результатами своїх учнів.

 

 

 

17. Після кожного уроку заповнюю журнал, виставляю бали в учнівські щоденники.

 

 

 

 

Результати: 15 – 17 поміток – ви талановитий,  сучасний,  творчий учитель,  уміло 

організовуєте  навчально -  виховний  процес,  виховуєте  інтерес  до  предмета,  домагаєтесь  міцних  знань.

 

10 -  15  поміток -  ви  володієте  програмовим  матеріалом,  успішно  навчаєте  учнів,  але  не  завжди  послідовні  в  дотриманні  сучасних  педагогічних  вимог  до  уроку. Учні  вас  розуміють.

 

До  10  поміток -  працюєте  по – старому. Вас  не  цікавлять  досягнення  сучасної  педагогіки,  учні  вас  терплять.  Часто  ви  самі  відчуваєте,  що  працюєте  безініціативно,  однак  боїтеся  признатися  в  цьому  самому  собі.

ІV. Релаксація

Мета:  сприяти  зняттю  втоми  учителів,  налаштувати  на  укріплення  позитивного  настрою  та  емоцій.

 

Хід  вправи:  вправу  проводить  психолог  школи  (  звучить  тиха  приємна  музика)

- Сядьте  зручно,  заплющіть  очі.  Уявіть  собі,  що  ви  йдете  по  осінньому  лісі. Тихо  шелестить  листя  під  ногами,  десь  нечутно  озветься  пташка.  Так  тихо,  приємно.. Ледь -  ледь  погойдується  гілля  дерев.  Листочки,  як  кораблики, стиха  танцюють  донизу,  опадають.  Так  хороше,  як  у  казці. Ніщо  не  хвилює,  ніхто  не  заважає.  Вам  легко  на  душі,  приємно.  Ось  ви  наближаєтесь  до  лісової  галявини.  Вдихаєте  пахощі  осінніх  грибів,  сухого  листя.  Насолоджуєтесь  почуттям  душевного  спокою,  впевненості.  Сюди  ви  можете  повернутись  будь -  коли.  Галявина  дарує  вам  упевненість,  безпечність.

V. « Педагогічний  турнір»

Мета:  допомогти  творчим  педагогам  реалізувати  в  практиці  роботи  інноваційні  педагогічні  технології,  сприяти  активізації  процесу  мислення  учителів.

 

Хід  вправи:  кожній  групі  пропонується  проблемне  питання,  над  яким  кожен  учасник  самостійно  мислить.  Потім  учасники  групи  разом  узагальнюють  дану  інформацію,  роблять  висновки.  Час для  опрацювання  та  обговорення -  6  хвилин.  Відповідь  групи на  запитання -  3  хвилини.

 

Наприклад  1.  Скласти  алгоритм  діагностики  уроку.

2.     Скласти  оптимальний  психологічний  режим  уроку.

3.     Скласти  правила  педагогічної  майстерності.

4.     Скласти  графічну  модель  сучасних  педагогічних  технологій.

5.     Скласти  графічну  модель  роботи  заступника  директора  школи  з  НВР  з  учителями  щодо  підвищення  їх  професійного  рівня.

VІ.  «  Піраміда»

Мета:  розвинути  навички  роботи  учасників  в  групах  і  єдиній  команді,  сприяти  актуалізації  почуття  задоволення  від  праці.

 

Хід  вправи:  кожній  групі  пропонується  самостійно  представити  схему  «  Творчий  учитель,  який  атестується».  По  закінченні  роботи  у  групах  учасники  презентують  схеми,  висловлюючи  власні  думки.

VІІ.  «  Шквал  компліментів»

Мета:  скріпити  дружні  стосунки  між  педагогами,  які  брали  участь  у  методичному  калейдоскопі;  отримати  зворотній  зв’язок  від  учасників  заходу.

 

Хід  вправи:  учасники  говорять  впродовж  1  хвилини  один  одному  щось  хороше,  приємне.  Заступник  директора  з  НВР  ( ведучий)  дає  рекомендації  учителям.  Аби  отримати  зворотній  зв’язок  від  учасників,  заступник  пропонує  підвести  підсумки даного  методичного  заходу:

-        які  ваші  враження?

-         що  вдалося  найкраще?

-         з  якими  проблемами  зіткнулися ?

-         що  зможете  використати  у  своїй  роботі?

-         ваші  поради  і  побажання  колегам.

==============================================================

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА  МОЗАЇКА

« НА  ПОРЯДКУ  ДЕННОМУ – ВНУТРІШКІЛЬНИЙ  КОНТРОЛЬ»

Нестандартна  форма  навчально -  методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами,   спрямована  на  удосконалення    та  ефективність  внутрішкільного  контролю  в  школі,  поглиблення  знань  про  значущість  внутрішкільного  контролю  у  навчальному  закладі  та  розвиток  практичних  навичок  і  умінь  щодо  реалізації  контролю.


Хід  засідання:

- Доброго  дня,  шановні  колеги !  Я  рада  вітати  вас  у  цій  залі  на  засіданні  навчально -  методичної  мозаїки  «  На  порядку  денному -  внутрішкільний  контроль»,  яку  ми  проведемо  в  нестандартній  формі.

 

Внутрішкільний  контроль -  це  всестороннє  вивчення  й  аналіз  навчально -  виховного  процесу  з  метою  координації  всієї  роботи  відповідно  до  поставлених  завдань  і  має  бути  направлений  на  забезпечення  оптимальної організації  навчання  і  виховання  школярів.

Отже,  завдання  нашого  засідання:

 

-         розкрити  суть внутрішкільного  контролю;

-         поглибити  знання  про  значущість  внутрішкільного  контролю  у  навчальному  закладі;

-         розвивати  практичні  навички  та  вміння  заступників  директорів  з  НВР  щодо  реалізації  контролю.

 

-         А  зараз  ми  об’єднаємося  в  групи  і  кожна  група  ознайомиться  з  правилами  роботи:

 

-         уміти  уважно  слухати  один  одного;

 

-         давати  можливість  повністю  висловитись;

 

-         уникати  надто  бурхливої  реакції;

 

-         бути  впевненим  у  собі;

 

-         зберігати  душевний  спокій;

 

-         цінувати  здобутки  інших.

 

І.  Метод  «  Розумовий  штурм  «  Я  так  думаю»

Мета:  активізувати  колег,  їх  педагогічний  інтелект  на  визначення  основних  вимог  щодо  ефективності  внутрішкільного  контролю,  його  мети.

 

Хід:  -  запишіть  словосполучення  «  внутрішкільний  контроль»  і  дайте    його  обґрунтоване  визначення;

        -   вкажіть  на  основні  вимоги  щодо  ефективності  внутрішкільного  контролю.  (  Час  на  роздуми  -  3  хвилини)

ІІ.  Метод  «  Точка  зору»

Мета:  розширити  обізнаність  колег  про  складові  внутрішкільного  контролю,  його  структуру,  форми  і  методи.

 

Хід:   кожній  групі  учасників  навчально -  методичної  мозаїки  пропонується  проблемне  питання  у  вигляді  «  незакінченого  речення».  Треба  продовжити  думку,  висловлюючи  власне  розуміння  даної  проблеми.  (  Час  на  обговорення  - 3  хвилини).

 

Питання:  І  група:  Орієнтовний  перелік  питань  для  визначення  мети  відвідування  уроку -  це:

                  А)  реалізація  дидактичних   принципів  навчання;

                   Б)……

                   В)…..

                   Г)……

 

                 ІІ  група:  Основними  недоліками  відвідування  уроків  є:

                  А)  відвідування  носить  нерегулярний,  епізодичний  характер;

                   Б)…….

                   В) …..

                   Г)…….

 

                 ІІІ  група:  Обєктами  контролю  в  процесі  відвідування  уроків  є:

 

                  А)  діяльність  вчителів  певного  фаху;

                  Б)……

                  В)…..

                  Г)……

 

                 ІV  група:  Примірною  схемою  самоаналізу  уроку  вчителя  є:

 

                 А) відповідність  уроку  програмі;

                 Б)…….

                 В)……

                 Г)……

 

                 V  група:  Основними  ознаками  сучасного  уроку  є:

 

                 А)…..

                 Б)……..

                 В)……

                 Г)…….

ІІІ . Тест  -  гра  «  Планування  внутрішкільного  контролю»

Мета:  допомогти  колегам  зосередитись  над  складовими  планування  внутрішкільного  контролю,  сприяти  узагальненню  та  удосконаленню  досвіду.

 

Хід:  кожному  учаснику  подано  аркуш  паперу  із  запропонованим  тестом -  грою,  на  якому  у  відповідному  пункті  « так»,  «частково»  чи  « ні»  треба  зробити  помітку  про  безумовну  чи  часткову  присутність  чи  повну  відсутність  у  практиці  роботи  заступників  директорів  з  НВР  запропонованих  положень

   Посадові  обовязки  заступника,

елементи  роботи

    Так

    Частково

    Ні

1. Організовую  поточне  і  перспективне  планування  діяльності  педагогічного  колективу.

 

 

 

2.  Координую  роботу  вчителів   з  виконання  навчальних  планів  і  програм. 

 

 

 

3.  Систематично  здійснюю  контроль  за  якістю  освітнього  процесу  й  об’єктивністю  оцінки  результатів  ЗУН  учнів.

 

 

 

4.  Маю  власні  педагогічні  знахідки,  які  вправно  висвітлюю  на  шпальтах  фахових  видань.

 

 

 

5.  Використовую  у роботі  педагогічні  інновації.

 

 

 

6.  Здійснюю  зв’язок  навчального  матеріалу  з  практикою  життя.

 

 

 

7.  Відвідую  уроки  колег  та  інші  види  навчальних  занять,  що  проводяться  учителями.

 

 

 

8.  Планую  і  контролюю  проведення  батьківських  зборів  з  питань  організації  навчально -  виховного  процесу.

 

 

 

9.  Здійснюю  контроль  за  навчальним  навантаженням  учнів.

 

 

 

10.  Мої  учні  беруть  участь  у  плануванні  уроку,  їхня  думка  враховується  під  час  організації  навчання.

 

 

 

11.  Беру  участь  у  поповненні  бібліотеки  навчально -  методичною  і  художньою  літературою,  журналами  і  газетами.

 

 

 

12.  Організовую  роботу  з  підготовки  і  проведення  ДПА.

 

 

 

13.  Організовую  проведення  паспортизації  навчальних  кабінетів,  майстерень.

 

 

 

14.  Задоволений(а)  результатами  своїх  учнів.

 

 

 

15.  Керую    експериментальною,  методичною  та  інноваційною  роботою  в  школі.

 

 

 

16.  Систематично  підвищую  свою  кваліфікацію.

 

 

 

 

Результати:  14 – 16  поміток  «так»  -  ви  талановитий,  сучасний,  творчий  заступник,  уміло  плануєте  навчально -  виховний  процес,  домагаєтесь  від  учнів  міцних  знань.

                              10 – 14  поміток  « так» -  ви  досвідчений  заступник,  але  не  завжди  послідовні  в  дотриманні  сучасних  педагогічних  тенденцій.  Учні  вас  розуміють.

                              До  10  поміток  « так» -  ви  все  ще  працюєте  по -  старому.  Вас  не  цікавлять  досягнення  сучасної  педагогіки.  Часто  ви  самі  відчуваєте,  що  працюєте  безініціативно,  однак  боїтеся  признатися  в  цьому  самому  собі.  Учні  вас  терплять.

ІV.  Метод  « Відео калейдоскоп»

Мета:  допомогти  творчим  колегам  усвідомити  та  відтворити  вимоги  до  сучасного  уроку,  дати  загальну  характеристику  переглянутому  відео фрагменту  щодо  модерності  побаченого.  (відео фрагмент  уроку)

 

Хід:  кожній  групі  роздано  аркуш  паперу  із  встановленими  вимогами  до  сучасного  уроку.  Колеги  повинні  відтворити  власну  думку  з  цього  приводу  та,  переглянувши  відео фрагмент  уроку,  вказати  на  елементи  осучаснення.

V.  Метод  « Графіті»

Мета:  зосередити  увагу  колег  на  стосунках  з  учителями  при  плануванні  внутрішкільного  контролю  та  скласти  уявну  графічну  модель  роботи  заступника  директора  школи  з  НВР  з  учителями  щодо  підвищення  їх  професійного  рівня.

 

Хід:  кожна  група  отримує  аркуш  паперу,  маркер  чи  фломастер  і  разом  створюють  графічну  модель  роботи  заступника  директора  з  НВР  з  учителями  щодо  підвищення  їх  професійного  зросту.  По  закінченні  роботи  учасники  презентують  схеми,  висловлюючи  власні  думки.

 

(підсумки  роботи)

 

Заступник  директора  з  НВР:

-  Вечір.  Тиша.  Лише  вітерець  лагідно  впав  на  воду  й  перетворився  на  хвилю,  яка  як  з’явилася,  так  раптом  і  зникла.  Усе  кругом  спало.  Лишень  вона,  стомлена,  мовчала.  Тоненькі  пальці  перебирають  аркуші  паперу.  Вона  дивиться  на  них,  а  в  погляді -  вічність,  і  неначе  це  не  аркуш  паперу,  а  кришталь,  на  якому  висічено  лінію  життя.  Але  лінія  ця  була  досить  прямою,  бо  знала  вона,  кому  віддає  життя,  кого  вчитиме  долати  труднощі,  знайомитися  не  тільки  з  наукою,  а  й  з  самою  життєвою  мудрістю.  А  тепер  вони,  рік  за  роком,  її  учні,  розправивши крила,  вирушають  у  самостійне  життя.  А  щоб  легше  їм  було,  вона  свою людяність,  доброту  розділила  на  всіх,  а  ще  любов  і  ніжність -  ті  вічні  почуття,  без  яких  неможливо  уявити  вчителя,  бо  вчитель -  це  сама  вічність…

 

Дякую  всім  за  роботу ! 

 

============================================================

Презентация методичного кабінету Моринського НВК

ЗВАНТАЖИТИ

============================================================

Презентация "Педагогічна творчість учителя"

ЗВАНТАЖИТИ

============================================================
Обновлен 22 дек 2017. Создан 15 янв 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Besucherzahler
счетчик посещений